Biomasa, unha gran descoñecida

Nun país coa masa forestal de España é incrible o pouco que se coida, valora e ten en conta todo o que este recurso pode aportar. A metade da nosa superficie é forestal e somos o terceiro país europeo con máis recursos absolutos de biomasa forestal por detrás de Suecia e Finlandia. Isto, non obstante, non se traduce para nada no consumo nin uso da biomasa, onde estamos nos postos de cola.

A maioría da poboación coñece os beneficios e a necesidade de aumentar a enerxía que consumimos e utilizamos procedente de fontes renovables. E, se preguntásemos, case todos falarían das bondades da enerxía eólica ou solar. Pero hai varias enerxías renovables bastante descoñecidas para a cidadanía xeral que tamén poden axudar na loita contra o cambio climático. E unha delas é a biomasa.

O certo é que, a pesares deste descoñecemento, as cousas están cambiando e cada vez apóstase máis por ela e o seu uso vai claramente á alza.

Os restos de madeira son un exemplo de biomasa.

E iso da biomasa… que é?

Máis alá da enerxía eólica e a solar, o planeta dispón doutros recursos naturais que podemos englobar como renovables. É dicir, aqueles que son practicamente inesgotables. Entre as renovables menos coñecidas temos a xeotermia, a maremotriz e a biomasa.

Denomínase biomasa a aquela fonte enerxética que utiliza restos de materia orgánica para conseguir electricidade ou calor tras ser debidamente tratados. Aquí englóbase unha gran cantidade de posibilidades como os restos da agricultura, de madeira, da gandería, etc.

Considérase que é unha enerxía renovable porque para producila emítese á atmosfera unha cantidade de dióxido de carbono igual á que as plantas absorben previamente. Deste xeito presenta un balance positivo na captura de emisións de CO2, xa que os bosques actúan como sumidoiros, absorbendo estes gases da atmosfera e axudando á conseguinte redución do efecto invernadoiro. Ademais, a biomasa é unha fonte de enerxía especialmente interesante pois é capaz de producir enerxía durante todo o día, non depende de que faga vento ou luza o sol.

Trátase, en definitiva, dunha especie de volta ás orixes do consumo enerxético, pois esta era a enerxía principal usada ata a Revolución Industrial. Nun  momento no que tratase de adaptar actitudes no pasado en busca dun consumo máis ético e amigable co medio ambiente, a biomasa é un expoñente perfecto de como combinar prácticas antigas co uso de avances tecnolóxicos que permitan unha maior optimización enerxética.

Se trata, en definitiva, de una especia de vuelta a los orígenes del consumo energético, pues esta era la energía principal usada hasta la Revolución Industrial. En un momento en el que se está tratando de adaptar actitudes del pasado en busca de un consumo más ético y amigable con el medio ambiente, la biomasa es un exponente perfecto de cómo combinar prácticas antiguas con el uso de avances tecnológicos que permitan una mayor optimización energético.

Os sobrantes de agricultura e gandería también poden ser utilizados.

Unha enerxía á alza

Que é o que está propiciando o aumento do uso dun recurso que ata agora non era tido en conta na produción de enerxía? Por unha parte, a busca de enerxías limpas e económicas como alternativas ás tradicionais procedentes do petróleo e o carbón. Outra das circunstancias que explica o aumento no uso de enerxías como a biomasa é aclara melloría da tecnoloxía dispoñible para aproveitar dita enerxía. A chegada ao mercado de tecnoloxía de última xeración que permite un mellor aproveitamento e optimización da enerxía está sendo, sen dúbida, un factor clave en que a biomasa se converta nun enerxía á alza. A estes beneficios hai que sumarlle que si se utiliza a materia sobrante de montes e outros terreos tamén se contribúe a mantelos limpos e evitar, en gran medida, posibles incendios. E se lle negades que se trata dunha enerxía renovable que pode axudar, e moito, a loitar contra o cambio climático, lle pos a guinda ao pastel que pode ser a biomasa dentro do panorama enerxético mundial. E moi especialmente nun país como España.

Segundo datos da Asociación Española de Valorización Enerxética da Biomasa (Avebiom) en España incrementáronse  de media un 23% o número de estufas e caldeiras de biomasa. Pero esta cifra é aínda maior en Galicia, cun 24,5% máis respecto ao ano anterior. Por tanto, a biomasa, unha das grandes descoñecidas de entre as renovables ata agora, está empezando a mostrar o seu potencial, que seguirá medrando se se aposta pola investigación en tecnoloxía e ciencia para sacarlle o máximo proveito. O mesmo ocorre co resto de enerxías renovables, pois todas son necesarias para deixar atrás as fontes de enerxía non renovables e transitar cara unha sociedade verde.